Klime in splosni blog  DomovIgreValuteZmenikIgreInternet
Izkaz uspeha
Namen oblikovanja izkaza uspeha je pridobiti informacije o poslovnem izidu organizacije, ki je razlika med ustvarjenimi prihodki in odhodki organiza­cije v nekem obdobju, po navadi letu. Ce so prihodki vecji od odhodkov, ima organizacija dobicek, v nasprotnem primeru pa izgubo. Omeniti velja, da se izkaz uspeha po navadi prikazuje v stopenjski obliki in ne bilancni obliki, zato tudi govorimo o izkazu. Prihodki organizacije zajemajo prihodke iz poslovanja, ki zajemajo zmnozke prodanih kolicin proizvodov/storitev in njihovih cen, pri­hodke od financiranja, ki vkljucujejo prihodke od prejetih obresti in udelezb v poslovnem izidu, in druge izredne prihodke, ki v bistvu tako ali druga%u010De vodijo do povecanja sredstev ali zmanjsanja obveznosti do virov sredstev organizacije. Po drugi strani zajemajo odhodki organizacije odhodke iz poslovanja, ki zajema­jo stroske prodanih kolicin proizvodov ali storitev, odhodke iz financiranja, ki zajemajo odhodke zaradi placanih obresti na kredite, ter druge izredne odhod­ke, ki so posledica neobicajnega zmanjsevanja sredstev ali povecevanja obvezno­sti do virov sredstev organizacije. Prihodke organizacije ugotavljamo na podlagi t. i. fakturirane realizacije, kar pomeni, da sta osnovi za zapisovanje prihodkov prodaja blaga in izstavitev racuna, ne pa samo placilo racuna. Posledicno velja podobno za odhodke, kjer gre za stroske prodanih kolicin proizvodov/storitev.